ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ เพื่อการผ่านพิธีการศุลกากรแบบไร้เอกสาร พ.ศ. 2559

ข้อมูลอ้างอิง
(2016). ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ เพื่อการผ่านพิธีการศุลกากรแบบไร้เอกสาร พ.ศ. 2559. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/512744.
View online Resources