บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 7/2495 (วิสามัญ) ชุดที่ 1 วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม พุทธศักราช 2495 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เริ่มประชุมเวลา 9.20 นาฬิกา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1952). บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 7/2495 (วิสามัญ) ชุดที่ 1 วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม พุทธศักราช 2495 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เริ่มประชุมเวลา 9.20 นาฬิกา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/213051.
View online Resources