กฎกระทรวง ฉบับที่ 462 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 [ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในบางท้องที่ของอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2000). กฎกระทรวง ฉบับที่ 462 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 [ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในบางท้องที่ของอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/234933.
View online Resources