บันทึกการประชุมสภาผู้แทน ครั้งที่ 8/2492 (สามัญ) ชุดที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม พุทธศักราช 2492 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เริ่มประชุมเวลา 10.10 นาฬิกา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1949). บันทึกการประชุมสภาผู้แทน ครั้งที่ 8/2492 (สามัญ) ชุดที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม พุทธศักราช 2492 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เริ่มประชุมเวลา 10.10 นาฬิกา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/212588.
View online Resources