บทสรุปสำหรับผู้บริหาร เรื่อง ปัญหาการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงในประเทศไทย = Problems in Universal Telecommunication Service in Thailand

ข้อมูลอ้างอิง
สมชาย จิตะพันธ์กุล, ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ, เชาวนดิศ อัศวกุล (2005). บทสรุปสำหรับผู้บริหาร เรื่อง ปัญหาการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงในประเทศไทย = Problems in Universal Telecommunication Service in Thailand. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/324075.
View online Resources