ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำจังหวัดสงขลา เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม [สมาคมศิลปวัฒนธรรมการแสดงจังหวัดชายแดนภาคใต้]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2015). ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำจังหวัดสงขลา เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม [สมาคมศิลปวัฒนธรรมการแสดงจังหวัดชายแดนภาคใต้]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/417740.
View online Resources