กฎ ก.พ. ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช 2482 (ฉะบับที่ 60)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1939). กฎ ก.พ. ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช 2482 (ฉะบับที่ 60). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/233212.
View online Resources