คำสั่งจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ 444/2549 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดสมุทรสงคราม

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2006). คำสั่งจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ 444/2549 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดสมุทรสงคราม. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/245496.
View online Resources