ประธานวุฒิสภาส่งความเห็นของสมาชิกวุฒิสภา ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 262 วรรคหนึ่ง (1) ว่า ร่างพระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ. ...มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2001). ประธานวุฒิสภาส่งความเห็นของสมาชิกวุฒิสภา ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 262 วรรคหนึ่ง (1) ว่า ร่างพระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ. ...มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/42631.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล