ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2552

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2552. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/131468.
View online Resources