รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยย่อ ครั้งที่ ๒/๒๔๗๘ (สามัญ) สมัยที่ ๒ วันอังคาร ที่ ๖ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๗๘ ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เริ่มประชุมเวลา 15.37 นาฬิกา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1935). รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยย่อ ครั้งที่ ๒/๒๔๗๘ (สามัญ) สมัยที่ ๒ วันอังคาร ที่ ๖ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๗๘ ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เริ่มประชุมเวลา 15.37 นาฬิกา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/211191.
View online Resources