ประกาศนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม [สมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเถรวาท]

ข้อมูลอ้างอิง
(2009). ประกาศนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม [สมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเถรวาท]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/129427.
View online Resources