ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนระหว่างที่ถูกออกจากราชการหรือออกจากงานของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งผู้มีอำนาจพิจารณาสั่งให้กลับเข้ารับราชการ หรือกลับเข้าทำงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1998). ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนระหว่างที่ถูกออกจากราชการหรือออกจากงานของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งผู้มีอำนาจพิจารณาสั่งให้กลับเข้ารับราชการ หรือกลับเข้าทำงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/265257.
View online Resources