กฎกระทรวง กำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำลำพะยัง (ตอนบน) เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. 2550

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2007). กฎกระทรวง กำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำลำพะยัง (ตอนบน) เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. 2550. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/250335.
View online Resources