วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....

ข้อมูลอ้างอิง
(2010). วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ..... Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/325485.
View online Resources