ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การดำรงเงินกองทุนเป็นอัตราส่วนกับสินทรัพย์และภาระผูกพันของบริษัทเงินทุน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2541

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1998). ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การดำรงเงินกองทุนเป็นอัตราส่วนกับสินทรัพย์และภาระผูกพันของบริษัทเงินทุน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2541. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/267996.
View online Resources