พระราชกฤษฎีกาให้ใช้บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการการเมือง บัญชี ข. ท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2518 พ.ศ. 2533

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1990). พระราชกฤษฎีกาให้ใช้บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการการเมือง บัญชี ข. ท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2518 พ.ศ. 2533. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/31456.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล