พระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 (บ้านดง) - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 (บ้านก้านเหลือง) พ.ศ. 2519

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1976). พระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 (บ้านดง) - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 (บ้านก้านเหลือง) พ.ศ. 2519. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/29250.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล