ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ [จำนวน 10 ราย 1. ศาสตราจารย์พิเศษทศพร ศิริสัมพันธ์ ฯลฯ]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2020). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ [จำนวน 10 ราย 1. ศาสตราจารย์พิเศษทศพร ศิริสัมพันธ์ ฯลฯ]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/559905.
View online Resources