ประกาศกรมประมง เรื่อง การออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่าหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่า รวมทั้งการแจ้งและการอนุญาตให้นำสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าเคลื่อนที่ผ่านด่านตรวจสัตว์ป่าตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 5(พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1999). ประกาศกรมประมง เรื่อง การออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่าหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่า รวมทั้งการแจ้งและการอนุญาตให้นำสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าเคลื่อนที่ผ่านด่านตรวจสัตว์ป่าตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 5(พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/231159.
View online Resources