ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การกำหนดระยะเวลาการคงอยู่ของตำแหน่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยใหญ่บ้านในเขตกรุงเทพมหานคร

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2000). ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การกำหนดระยะเวลาการคงอยู่ของตำแหน่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยใหญ่บ้านในเขตกรุงเทพมหานคร. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/220293.
View online Resources