ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ [จำนวน 11 ราย นายทินกร นำบุญจิตต์ ฯลฯ]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2017). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ [จำนวน 11 ราย นายทินกร นำบุญจิตต์ ฯลฯ]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/532377.
View online Resources