ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3442 (พ.ศ. 2548) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ - วิธีวิเคราะห์โปรตีน เล่ม 1วิธีเชดาห์ล

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2006). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3442 (พ.ศ. 2548) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ - วิธีวิเคราะห์โปรตีน เล่ม 1วิธีเชดาห์ล. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/216859.
View online Resources