ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6611 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยานยนต์ที่ใช้บนถนน - ส่วนต่อประสานการสื่อสารยานยนต์กับโครงข่ายไฟฟ้า เล่ม 8 ข้อกำหนดชั้นทางกายภาพและชั้นการเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับการสื่อสารไร้สาย

ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6611 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยานยนต์ที่ใช้บนถนน - ส่วนต่อประสานการสื่อสารยานยนต์กับโครงข่ายไฟฟ้า เล่ม 8 ข้อกำหนดชั้นทางกายภาพและชั้นการเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับการสื่อสารไร้สาย. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/600061.
View online Resources