กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 087/ร. เรื่อง ขอให้เร่งดำเนินการซ่อมแซมผิวการจราจรที่ชำรุดเสียหายมาเป็นเวลานานของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1317 สันกำแพง - แม่ออน [ของ นายณัฐพล โตวิจักษณ์ชัยกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล]

ข้อมูลอ้างอิง
กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 087/ร. เรื่อง ขอให้เร่งดำเนินการซ่อมแซมผิวการจราจรที่ชำรุดเสียหายมาเป็นเวลานานของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1317 สันกำแพง - แม่ออน [ของ นายณัฐพล โตวิจักษณ์ชัยกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/2001601.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล