ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง รายงานประจำสัปดาห์ของฝ่ายออกบัตรธนาคาร และฝ่ายการธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย [ประจำสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2545]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2002). ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง รายงานประจำสัปดาห์ของฝ่ายออกบัตรธนาคาร และฝ่ายการธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย [ประจำสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2545]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/209495.
View online Resources