บันทึกการประชุมวุฒิสภา ชุดที่ 4 ครั้งที่ 8/2529 (สมัยสามัญ) วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม พุทธศักราช 2529 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1986). บันทึกการประชุมวุฒิสภา ชุดที่ 4 ครั้งที่ 8/2529 (สมัยสามัญ) วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม พุทธศักราช 2529 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/214744.
View online Resources