ข้อบังคับกรมการค้าต่างประเทศว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย พ.ศ. 2552

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). ข้อบังคับกรมการค้าต่างประเทศว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย พ.ศ. 2552. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/126421.
View online Resources