คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1224/2541 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีรายการแปรญัตติ

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1998). คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1224/2541 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีรายการแปรญัตติ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/258184.
View online Resources