ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินการในการสำรวจตัวอย่างความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2559

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2016). ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินการในการสำรวจตัวอย่างความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2559. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/485892.
View online Resources