ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อในตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2005). ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อในตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/144145.
View online Resources