พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยาย ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1 สายกรุงเทพมหานคร - แม่สาย (เขตแดน) ตอนบ้านโป่ง - บ้านปันใต้ พ.ศ. 2541

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1998). พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยาย ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1 สายกรุงเทพมหานคร - แม่สาย (เขตแดน) ตอนบ้านโป่ง - บ้านปันใต้ พ.ศ. 2541. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/34004.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล