ประธานวุฒิสภาส่งความเห็นของสมาชิกวุฒิสภาให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ... มีข้อความที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2001). ประธานวุฒิสภาส่งความเห็นของสมาชิกวุฒิสภาให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ... มีข้อความที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/42627.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล