ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อขยายทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3329 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ตาคลี) - ท่าตะโก เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1992). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อขยายทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3329 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ตาคลี) - ท่าตะโก เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/88009.
View online Resources