ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ [กระทรวงแรงงาน : จำนวน 2 ราย 1. นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส 2. นางบุปผา พันธุ์เพ็ง]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ [กระทรวงแรงงาน : จำนวน 2 ราย 1. นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส 2. นางบุปผา พันธุ์เพ็ง]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/594332.
View online Resources