ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำจังหวัดขอนแก่น เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคม (สมาคมพัฒนาอาชีพและบำเพ็ญประโยชน์ จังหวัดขอนแก่น)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1996). ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำจังหวัดขอนแก่น เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคม (สมาคมพัฒนาอาชีพและบำเพ็ญประโยชน์ จังหวัดขอนแก่น). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/101260.
View online Resources