ประกาศคณะกรรมการประจำกรุงเทพมหานคร เรื่อง การกำหนดสถานที่รอรับคนโดยสารและหลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2559

ข้อมูลอ้างอิง
(2016). ประกาศคณะกรรมการประจำกรุงเทพมหานคร เรื่อง การกำหนดสถานที่รอรับคนโดยสารและหลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2559. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/510525.
View online Resources