ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตาตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับสินค้าน้ำนมดิบและนมพร้อมดื่ม ปี 2551 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2008). ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตาตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับสินค้าน้ำนมดิบและนมพร้อมดื่ม ปี 2551 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/115877.
View online Resources