บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 4/2500 ชุดที่ 2 (ครั้งแรก) วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พุทธศักราช 2500 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1957). บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 4/2500 ชุดที่ 2 (ครั้งแรก) วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พุทธศักราช 2500 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/219230.
View online Resources