กฎ ก.พ. ฉบับที่ 694 (พ.ศ. 2515) ออกตามความใน พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2497 ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสำนัก งานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1972). กฎ ก.พ. ฉบับที่ 694 (พ.ศ. 2515) ออกตามความใน พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2497 ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสำนัก งานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/118267.
View online Resources