ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ จังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของ "มูลนิธิช่วยเหลือทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจภูธร จังหวัดเพชรบูรณ์"

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1995). ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ จังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของ "มูลนิธิช่วยเหลือทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจภูธร จังหวัดเพชรบูรณ์". Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/111068.
View online Resources