พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 613) พ.ศ. 2559

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2016). พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 613) พ.ศ. 2559. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/509410.
View online Resources