ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การแต่งตั้งคณะบุคคลเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินของพรรคการเมืองประจำปี 2551

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การแต่งตั้งคณะบุคคลเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินของพรรคการเมืองประจำปี 2551. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/130974.
View online Resources