ร่างพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. .... [ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว]

ข้อมูลอ้างอิง
(2012). ร่างพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. .... [ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/330360.
View online Resources