ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง สิทธิในการรับงานของผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างสาขางานก่อสร้างขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเล สาขางานก่อสร้างขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศของกรมเจ้าท่า

ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง สิทธิในการรับงานของผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างสาขางานก่อสร้างขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเล สาขางานก่อสร้างขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศของกรมเจ้าท่า. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/600461.
View online Resources