ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4634 (พ.ศ. 2557) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการทดสอบอันตรายจากไฟ เล่ม 11 (5) เปลวไฟทดสอบ - วิธีทดสอบเปลวไฟเข็ม - เครื่องทดสอบ การจัดการทดสอบยืนยัน และคำแนะนำ

ข้อมูลอ้างอิง
(2014). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4634 (พ.ศ. 2557) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการทดสอบอันตรายจากไฟ เล่ม 11 (5) เปลวไฟทดสอบ - วิธีทดสอบเปลวไฟเข็ม - เครื่องทดสอบ การจัดการทดสอบยืนยัน และคำแนะนำ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/436365.
View online Resources