ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2552

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2010). ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2552. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/136579.
View online Resources