ประกาศกรมสรรพากร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการจัดระบบข้อมูลและจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู พ.ศ. 2542

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1999). ประกาศกรมสรรพากร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการจัดระบบข้อมูลและจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู พ.ศ. 2542. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/228684.
View online Resources