ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/602581.
View online Resources