กระทู้ถามของสมาชิกวุฒิสภา กระทู้ถามที่ 001 (ร.) เรื่อง แนวทางการเชื่อมโยงระบบคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศไทยกับ สปป. ลาว [ของ นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ สมาชิกวุฒิสภา]

ข้อมูลอ้างอิง
กระทู้ถามของสมาชิกวุฒิสภา กระทู้ถามที่ 001 (ร.) เรื่อง แนวทางการเชื่อมโยงระบบคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศไทยกับ สปป. ลาว [ของ นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ สมาชิกวุฒิสภา]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/2001584.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล